Polityka prywatności

Obowiązek informacyjny na temat celów i zasad przetwarzania danych osobowych

 

Kto jest administratorem danych osobowych?

Przekazywane nam dane osobowe zgodnie z podstawą prawną art. 26 Ust. 1 RODO są administrowane przez Stowarzyszenie Literackie im. K. K. Baczyńskiego z siedzibą w Domu Literatury w Łodzi przy ul. Roosevelta 17.

Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować:

– wysyłając email na adres slkkb@slkkb.org.pl

– pisząc na adres naszej siedziby

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe?

– w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy (np.: umów wydawniczych, dystrybucji publikacji)

–  przy realizacji celów statutowych i rozwojowych Stowarzyszenia (np.: rekrutacji, organizacji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K.K. Baczyńskiego, organizacji warsztatów)

–  w celu realizacji działań promocyjnych (np.: zawiadamiania o nowościach wydawniczych, warsztatach, spotkaniach autorskich, Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. K. K. Baczyńskiego)

– w celu wykonania obowiązków prawnych, tzn. przechowywania faktur i umów przez okres wyznaczany przez przepisy prawa

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f rozporządzenia 2016/679.

Jakie dane zbieramy, aby realizować powyższe cele?

– imię i nazwisko

– adres kontaktowy

– adres poczty elektronicznej

– numer kontaktowy

Powyższe dane są wystarczające do dystrybucji publikacji Stowarzyszenia, prowadzenia komunikacji z uczestnikami wydarzeń (w tym z uczestnikami Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K. K. Baczyńskiego), osobami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia oraz naszymi partnerami.

W szczególnych przypadkach zbieramy także:

– numer PESEL (np.:  podczas rekrutacji, podczas tworzenia umowy wydawniczej, w trakcie poświadczania odbioru nagród przez laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K. K. Baczyńskiego)

– numer i serię dowodu osobistego (np.: podczas rekrutacji, podczas tworzenia umowy wydawniczej, w trakcie poświadczania odbioru nagród przez laureatów Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. K. K. Baczyńskiego)

Zbieramy dane dotyczące odwiedzin naszej strony internetowej w postaci „cookies”.

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

Nie sprzedajemy danych osobowych. Nie transferujemy danych osobowych do państw trzecich. Dane mogą być przekazywane podmiotom, którym jako Administrator mamy obowiązek przekazywać na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Dane mogą być przekazywane wspierającym nas podwykonawcom, tj. operatorom infrastruktury technicznej oraz usług IT lub obsługi płatniczej, podmiotowi przetwarzającemu dane w celach obsługi księgowej, podmiotom monitorującym nasz serwis.

Jak długo będziemy przechowywać dane osobowe?

– w przypadku warsztatów i wydarzeń otwartych (np.: Ogólnopolskiego Konkursu im. K.K. Baczyńskiego, spotkań autorskich) przechowujemy dane osobowe tylko na czas trwania wydarzenia (włączając w to obsługę po samym wydarzeniu)

– przy zawieraniu umów i dystrybucji publikacji w trakcie trwania umowy ramowej oraz do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy

– przy realizacji celów  rozwojowych dane przetrzymywane są bezterminowo, by zachować historię Stowarzyszenia i ustalić kolejne etapy działań

– przy realizacji celów związanych z obowiązkiem przechowywania dokumentów księgowych do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych osobowych wynikającego z przepisów prawa

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do realizacji działań związanych z rekrutacją, procesem wydawniczym, dystrybucją publikacji, udziałem w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. K. K. Baczyńskiego, udziałem w warsztatach.

Jakie prawa przysługują w zakresie przetwarzania  danych osobowych?

– prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
w celach promocyjnych

– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator przetwarzając Pani/Pana dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Zobowiązujemy się do zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych. Żadne zbierane przez nas dane osobowe nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.